Rudersdal – Historik

Oprettelse af
Hemingway Club Rudersdal

Lidt historik
2016
Initiativtagerne til oprettelse af en Hemingway Club i Rudersdal Helge Dissing,
Bent Sand Høgsberg, og Hans-Henrik Tofft mødtes første gang den 4. august 2016 for at drøfte fremtidigt samarbejde, og finde egnede personer med initiativ og virkelyst til oprettelse af en Hemingway Club i Rudersdal.

Der bliver skabt kontakt til Bjørn Nakskov Petersen fra HC Gentofte, hvor initiativtagerne til Hemingway Klubberne er startet. Egnede lokalder blev undersøgt og første møde blev afholdt på Frivilligcentret i Holte sidst i august 2016, hvortil der kom 33 interesserede.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 30 september (Klik her)

Lokalet på frivilligcentret skønnedes dog for lille og andre lokaliteter blev undersøgt. Jørgen Riber og Niels Friis-Hansen (medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Havarthigården) kom med i styregruppen og dette resulterede i at Havarthigården blev vores hjemsted. NF-H trådte ind i styregruppen 14.oktober 2016 der herefter består af 5 medlemmer Klik her

Der oprettes en hjemmeside i efteråret 2016 hemingwayclub.dk  https://hemingwayclub.dk/

For at få tilskud fra kommunen er det nødvendigt at oprette klubben som en selvstændig forening med CVR-nummer, hvilket bliver godkendt af erhvervsstyrelsen den 8.oktober 2016 Klik herDer åbnedes også en bankkonto i Den Danske Bank
Det første egentlige debut-møde den 27. oktober 2016 blev afholdt med John Bern Nielsen fra Hemingway Club Greve med et foredrag med emnet ”At lykkes som senior”
Kommunen stiller herefter lokale på Havarthigården til rådighed for klubben hver torsdag foreløbigt til maj 2017.

2017
Jørgen Riber påtager sig, at tilrettelægge første års foredrag i samarbejde med Helge Dissing, og efter nytår indkaldes til den 2 generalforsamling den 23. februar 2017 Klik her” 
Her bliver styregruppen sammensat af Helge Dissing, Bent Høgsberg, Niels Holten-Tingleff, Ebbe Taudorf og Karsten Hjelt med Helge Dissing som formand. Foreningen har nu 51 medlemmer og antallet vokser stødt, indtil Generalforsamlingen den 25.januar 2018 Klik her”

2018
Vi er nu ved slutning af året 2017 – 80 fuldgyldige medlemmer. 

På baggrund af den store succes, som foreningen har haft med stor deltagelse af medlemmerne af klubben, bliver man desværre nødsaget til midlertidigt at stoppe for tilgang af nye medlemmer pr. 25. januar 2018 .
Det midlertidige stop er bl.a. begrundet i lokaleforholdene på Havarthigården.
Der blev oprettet en interesseliste (venteliste) for personer der ønsker medlemskab, da det er hensigten, at oprette en parallel klub når tilslutningen hertil er stor nok. 

Hemingway Club 2 starter.
Tilslutningen til Hemingway Club Rudersdal var ved årsskiftet til 2018 så stor, så man måtte overveje mulighederne for en parralelklub på grund af pladsmangel.

Ved generalfiorsamlingen den 25. februar 2018 blev det besluttet, at stoppe for tilgang af nye medlemmer og oprette en venteliste.
Dette bevirkede, at ventelisten blev opgraderet i foråret, og nu var så stor, at der blev indkaldt til det første møde den 28. juni 2018 for oprettelse af parralelklubben under navnet Hemingway Club Rudersdal-Klub 2.
På det første møde mødte 13 personer op. Ebbe Taudorf fra styregruppen holdt et foredrag om Hemningway klubbernes historie, vision og udbredelse, og man enedes om at fortsætte bestræbelserne for at den nye klub kunne fortsætte.

På det næste møde den 12. juli 2018 blev der sammensat en ny foreløbig arbejdsgruppe med 5 medlemmer med Leif Vincentsen og Henning Toft som initiativtagere.
Den nye arbejdsgruppe konstituerede sig selv. Det blev vedtaget, at man deler Hemingway Club Rudersdal op i 2 selvstændige klubber, Klub 1 og Klub 2.  Den nye klub 2 respekterer vedtagne vedtægter og retningslinier som vedtaget under klub 1, men tilrettelægger iøvrigt sit arbejde med gruppen selvstændigt.

Det første styregruppemøde i klub 2 blev afholdt den 27. september 2018. på Havarthigården i Holte og fra 1. oktober 2018 kan der på vores hjemmeside henvises til klub 2. “Klik her”

2019
Paraplyarganisationen ”Hemingway Club Danmark s/i”
Den 1. januar 2019 stiftes Hemingway Club Danmark s/i (HC-DK) med det formål at udbrede  og servicere Hemingway-konceptet til hele Danmark. “Klik her”


Der er nu (juli 2020) 22 Hemingway klubber på Sjælland. “klik her”
Hemingway Club Rudersdal har tilsluttet sig ovennævnte organisation.

Et træ bliver plantet
Den 26. september 2019 blev der plantet et træ på Havarthigården.
Lyons Club  havde indstillet Helge Dissing, der er formand for Hemingway Club Rudersdal, til Lions Søllerøds Ældrepris  på 5000 kr for initiativet til start af Hemingway Club Rudersdal.
I den anledning blev der plantet et træ i Havarthigårdens have ved en lille ceremoni.
Må træet vokse sig stor og stærk.

Stop for tilgang til klub 2.
Klubben udvikler sig eksplosivt. Der er nu pr. 1. juli 2019  lukket for tilgang til klub 2 og der er oprettet en venteliste til en kommende klub 3.

Interesserede  kan henvende sig til info.rudersdal@hemingwayclub.dk

2020
Hemingway Rudersdal – Klub 3 starter
Den 26. nov. 2019 indkaldte man personerne på ventelisten for at undersøge om der var grobund for at starte en klub 3 op. Der kom 13 personer, så endnu et par møder blev indkaldt. Der blev sat en artikel i Frederiksborg Amtsavis og der blev afholdt stiftelsesmøde den 28. januar 2020 på Havarthigården.
Herefter gik det stærkt. pr. 22. febr. 2020 er der 75 på ventelisten, hvoraf 52 har indmeldt sig. –  Klub 3 er en realitet.
Der blev hurtigt oprettet en initiativgruppe med 6 mand i en styregruppe og
Preben Etwil påtog sig jobbet som formand for styregruppen og indgår i bestyrelsen.
Preben bliver ved slutningen af året formand for Frivilligcentret i Rudersdal og det besluttes herefter at Hemingwayklubben tilmelder sig Frivilligcentret.

Vedtægtsændringer
Ved GF den 6.februar 2020 ændredes vedtægterne, således at muligheden for nye klubber tilvejebringes og bestyrelsens sammensætning ændres, så de enkelte klubber kan være  repræsenteret hver for sig. “Klik her”

 Corona krisen bryder ud i 2020 og 2021
I 2020 udbryder pandamien Covid 19 og landet lukkes delvist ned.
Dette bevirker at de fleste af aktiviteterne fra omkring april måned stort set udgår i resten af året. Kun ganske få møder samt visse udendørs aktiviteter fortsætter.

Diverse dokumenter
Forløb siden start
1: Stiftende generalforsamling (af 30.09.16) ”Klik her”

2: Vedtægter (sidst revideret 06.02.20) “Klik her”
3: Sidste generalforsamling 06.02.22 “Klik her”
4: Godkendelse af erhvervsstyrelsen (Oprettet med CVR-nr.: 38071556 “klik her”
5: Godkendelse af kommunen (Vi får tilskud fra § 18 og 79)
6: Bankkonto og E-mail
Klub 1: Reg. nr: 9570-1203 3168 – info.rudersdal@hemingwayclub.dk 
Klub 2: Reg. nr: 9570-1266 5733 – info.rudersdal2@hemingwayclub.dk
Klub 3: Reg. nr: 9570-1291 4679 – info.rudersdal3@hemingwayclub.dk
7: Vedtægter for Hemingway Club Rudersdal – Version 06.02.2020 “Klik her”
8: HC Charter (klik her)

ST.Generalforsamling 2016      Klik her
Generalforsamling      2017      Klik her
Generalforsamling      2018      Klik her”

Generalforsamling      2019      Klik her
Generalforsamling      2020      “Klik her”
Generalforsamling      2021      “Klik her”  Aflyst p.g.a. Covid 19

Generalforsamling        2022         “Klik her”

Medlemmer af Bestyrelsen og Styregrupper 2022
“klik her”

Bent Høgsberg
Bentbsh@gmail.com
Sidst revideret 10. april 2022

 

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne