Information til alle medlemmer


Oprettelse af
”Hemingway Club Rudersdal” 

Lidt historik
2016
Initiativtagerne til oprettelse af en Hemingway Club i Rudersdal Helge Dissing,
Bent Sand Høgsberg, og Hans-Henrik Tofft mødtes første gang den 4. august 2016 for at drøfte fremtidigt samarbejde, og finde egnede personer med initiativ og virkelyst.

Der bliver skabt kontakt til Bjørn Nakskov Petersen fra HC Gentofte, hvor initiativtagerne til Hemingway Klubberne er startet. Egnede lokalder blev undersøgt og første møde blev afholdt på Frivilligcentret i Holte sidst i august 2016, hvortil der kom 33 interesserede.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 30 september (klik her)

Lokalet på frivilligcentret skønnedes dog for lille og andre lokaliteter blev undersøgt. Jørgen Riber og Niels Friis-Hansen (medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Havarthigården) kom med i styregruppen og dette resulterede i at Havarthigården blev vores hjemsted. NF-H trådte ind i styregruppen 14.oktober 2016 der herefter består af 5 medlemmer Klik her

Der oprettes en hjemmeside i efteråret 2016 hemingwayclub.dk  https://hemingwayclub.dk/

For at få tilskud fra kommunen er det nødvendigt at oprette klubben som en selvstændig forening med CVR-nummer, hvilket bliver godkendt af erhvervsstyrelsen den 8.oktober 2016 Klik herDer åbnedes også en bankkonto i Den Danske Bank
D
et første egentlige debut-møde den 27. oktober 2016 blev afholdt med John Bern Nielsen fra Hemingway Club Greve med et foredrag med emnet ”At lykkes som senior”
Kommunen stiller herefter lokale på Havarthigården til rådighed for klubben hver torsdag foreløbigt til maj 2017.

2017
Jørgen Riber påtager sig, at tilrettelægge første års foredrag i samarbejde med Helge Dissing, og efter nytår indkaldes til den 2 generalforsamling den 23. februar 2017 Klik her” 
Her bliver betyrelsen sammensat af Helge Dissing, Bent Høgsberg, Niels Holten-Tingleff, Ebbe Taudorf og Karsten Hjelt med Helge Dissing som formand. Foreningen har nu 51 medlemmer og antallet vokser stødt, indtil Generalforsamlingen den 25.januar 2018 Klik her”

2018
Vi er nu ved slutning af året 2017 – 80 fuldgyldige medlemmer. 
På baggrund af den store succes, som foreningen har haft med stor deltagelse af medlemmerne af klubben, bliver man desværre nødsaget til midlertidigt at stoppe for tilgang af nye medlemmer pr. 25. januar 2018 .
Det midlertidige stop er bl.a. begrundet i lokaleforholdene på Havarthigården. 
Der blev oprettet en interesseliste (venteliste) for personer der ønsker medlemskab, da det er hensigten, at oprette en parallel klub når tilslutningen hertil er stor nok. 

Hemingway Club 2 starter.
Tilslutningen til Hemingway Club Rudersdal var ved årsskiftet til 2018 så stor, så man måtte overveje mulighederne for en parralelklub på grund af pladsmangel.

Ved generalfiorsamlingen den 25. februar 2018 blev det besluttet, at stoppe for tilgang af nye medlemmer og oprette en venteliste.
Dette bevirkede, at ventelisten blev opgraderet i foråret, og nu var så stor, at der blev indkaldt til det første møde den 28. juni 2018 for oprettelse af parralelklubben under navnet Hemingway Club Rudersdal-Klub 2.
På det første møde mødte 13 personer op. Ebbe Taudorf fra styregruppen holdt et foredrag om Hemningway klubbernes historie, vision og udbredelse, og man enedes om at fortsætte bestræbelserne for at den nye klub kunne fortsætte.

På det næste møde den 12. juli 2018 blev der sammensat en ny foreløbig arbejdsgruppe med 5 medlemmer med Leif Vincentsen og Henning Toft som initiativtagere.
Den nye arbejdsgruppe konstituerede sig selv. Det blev vedtaget, at man deler Hemingway Club Rudersdal op i 2 selvstændige klubber, Klub 1 og Klub 2.  Den nye klub 2 respekterer vedtagne vedtægter og retningslinier som vedtaget under klub 1, men tilrettelægger iøvrigt sit arbejde med gruppen selvstændigt.

Det første styregruppemøde i klub 2 blev afholdt den 27. september 2018. på Havarthigården i Holte og fra 1. oktober 2018 kan der på vores hjemmeside henvises til klub 2. “Klik her”

Se i øvrigt artikel i Rudersdal Avis “Klik her”

2019
Paraplyarganisationen ”Hemingway Club Danmark s/i”
Den 1. januar 2019 stiftes Hemingway Club Danmark s/i (HC-DK) med det formål at udb
rede  og servicere Hemingway-konceptet til hele Danmark. “Klik her”

Der er nu ved udgangen af 2019 19 Hemingway klubber på Sjælland.
Hemingway Club Rudersdal har tilsluttet sig ovennævne organisation.

Et træ bliver plantet
Den 26. september 2019 blev der plantet et træ på Havarthigården.
Lyons Club  havde indstillet Helge Dissing, der er formand for Hemingway Club Rudersdal, til Lions Søllerøds Ældrepris  på 5000 kr for initiativet til start af Hemingway Club Rudersdal.
I den anledning blev der plantet et træ i Havarthigårdens have ved en lille ceremoni.
Må træet vokse sig stor og stærk.

Stop for tilgang til klub 2.
Der er nu pr. 1. juli 2019  lukket for tilgang til klub 2 og der er oprettet en venteliste til en kommende klub 3.
Interesserede  kan henvende sig til info.rudersdal@hemingwayclub.dk

2020
Hemingway Klub 3 starter
Der bliver afholdt stiftelsesmøde den 28. januar 2020 på Havarthigården hvor der starter en ny klub 3
Den store succes fortsætter.

Forløb siden start
1: Stiftende generalforsamling (af 30.09.16) Klik her

2: Vedtægter (sidst revideret 25.01.2018) Klik her”
3: Sidste generalforsamling 22.02.2019 “Klik her
4: Godkendelse af erhversvsstyrelsen (Oprettet med CVR-nr.: 38071556
5: Godkendelse af kommunen (Vi har fået tilskud fra § 18 og 79)
6: Bankkontoen i DB er oprettet. (Reg. nr: 9570-12033168)
7: Vedtægter for Hemingway Club Rudersdal – Version 2018.01.25 (klik her
8: HC Charter (klik her)
9: E-mail konto:  info.rudersdal@hemingwayclub.dk

Vedtægtsændringer
Ved GF den 21.februar 2019 ændredes vedtægterne, således at muligheden for nye klubber tilvejebringes og bestyrelsens sammensætning ændres, så de enkelte klubber kan være  repræsenteret hver for sig.”Klik her

Medlemmer af Bestyrelsen og Styregrupper 2019
“klik her”

Afholdte generalforsamlinger
ST.Generalforsamling 2016 Klik her
Generalforsamling 2017      Klik her
Generalforsamling 2018      Klik her”
Generalforsamling 2019      “Klik her

Ref: Bent Høgsberg