Information til medlemmerne

Charter for Rudersdal Club 2 Rudersdal

Som en del af Hemingway Club Danmark er vi forpligtet til at følge de formål, som ligger til grund for etableringen af Hemingway-klubber i hele landet. Vi har derfor underskrevet og tilsluttet os dette charter, som du kan stifte bekendtskab med ved at klikke på nedenstående link:

Charter for Rudersdal 2

 

Koncept for Hemingway klubberne i Danmark

Har du lyst til at læse lidt mere om, hvorledes klubbernes fungerer, kan du klikke på nedenstående link:  

HCKoncept 09.06.2019

 

Privatlivspolitik for Hemingway Club Rudersdal 2

Hemingway Club® (HC) er et dansk socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab. Et medlemskab kræver, at du frivilligt vælger at dele dine personoplysninger med os i HC, og som vi vil bruge i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

HC er af den overbevisning, at beskyttelsen af dine personoplysninger er af afgørende betydning, og derfor håndteres og beskyttes de med omhu og i henhold til lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne Privatlivspolitik, der kort informerer om, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

HC behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra vores klubs legitime interesser. HC behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
Hvem er vi?
Hemingway Club Rudersdal 2, repræsenteret ved Styregruppen, er Dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi er en del af Hemingway Club Danmark (HC) netværket, der bl.a. er ansvarlig for vores fælles websider.

Dataansvarlig kontaktperson
Du kan altid kontakte vores data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson klub 2: Styregruppens formand Leif Vincentsen eller
Styregruppens næstformand og kasserer Henning Toft
Adresse HCR: Keilstruplund 53, 3460 Birkerød (v. Bent Høgsberg).
CVR: 38071556
Mail: info.rudersdal2@hemingwayclub.dk

Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan læses online på vores webside: www.hemingwayclub.dk/rudersdal-2/.

Tekniske oplysninger og cookies
Generelt kan vores websted besøges, uden at dine personoplysninger gives videre til os. Ligesom mange andre websteder indsamler dette websted ikke-identificerbare data om brugen af webstedet gennem indsamling af cookies. Formålet med cookies på vores hjemmeside er alene trafikmåling og statistik.

Tredjeparter med adgang til at sætte cookies
Websiden anvender cookies fra følgende tredjepart: Google Analytics

Hvornår indsamler vi personoplysninger?
Efter, at du kontakter os og tilkendegiver, at du ønsker medlemskab i klubben, sender / giver vi dig et interessekort, som du udfylder med dine oplysninger. Det udfyldte interessekort med dine kontaktdata giver/sender du til os. Herefter opretter vi dig som medlem eller på venteliste. I samme proces giver du dit skriftlige samtykke til, at vi må opbevare dine oplysninger til at servicere dig som medlem eller på venteliste.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester i forbindelse med klubbens formål og arbejde i relation til medlemsservice:
• Medlemsadministration
o Oprettelse på venteliste eller som medlem
o Årligt medlemskontingent
• Evt. Nyhedsbrev via mail
• Invitation til arrangementer via mail
• Tilmelding til arrangementerne
• Foto fra arrangementerne kan deles på klubbens lukkede facebook-side og evt. i nyhedsbreve
• Aftaler med diverse foredragsholdere og guider ved arrangementer

Behandling af personoplysninger
Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er korrekte, og at korrigere disse ved ændringer, da vi kun registrerer de oplysninger, du selv har angivet.
Vi behandler følgende personoplysninger:
a) Venteliste- og medlemsoplysninger:
a. Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, interesse tilkendegivelse for diverse foredragsemner. Situationsfotos fra vores arrangementer deles kun i lukket forum (iflg. Datatilsynet) og kan frameldes af medlemmet.
b) Oplysninger om foredragsholdere:
a. Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger, navn, foto, telefonnummer og mailadresse
b. Oplysninger om foredragets indhold.
c) Brugere:
a. De medlemmer af klubbens styregruppe, som deltager i planlægning af klubbens aktiviteter

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Videregivelse af dine personoplysninger sker i følgende situation:
1. Foredragsholdere anmodes om samtykke til, at oplysninger om deres foredrag og kontaktoplysninger videregives til en foredragsholder liste, som andre HC-klubber kan benytte. Resumé af deres foredrag og deres foto deles på klubbernes websider: ”Kommende møder og afholdte møder”.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger er udelukkende medlemsservice
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som klub har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig.
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om klubbens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og udsende evt. nyhedsbrev og foromtaler af foredrag og arrangementer.
• At vi kan drive vores aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
• At opfylde lovgivning, herunder krav til personoplysninger
• At medlemmer kan deltage i de aktiviteter, som vi arrangerer
• At administrere vores medlemmers og benyttede foredragsholderes relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om klubbens foredragsholdere er:
• At informere klubbens medlemmer og interesserede om kommende og afholdte foredrag

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af klubbens berettigede og legitime interesser som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til klubbens formål, som er beskrevet i vort Charter, som du kan se på vores hjemmeside.
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af vores klub, herunder betale kontingent mv.
• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i klubben.
• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Konsekvensen ved at tilbagekalde dit samtykke kan blive udmeldelse af klubben, da det ikke længere vil være muligt at servicere dig.

Periode for opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et sagligt behov for det. Dvs. at oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af klubben, som foredragsholder eller som bruger:

1. Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

2. Foredragsholdere: Vi sletter oplysninger om dig, når du måtte ønske det.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, foredragsholdere og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi (dette inkluderer situationsbilleder).

Dine rettigheder – indsigt og klager
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne Privatlivspolitik (som klub har vi oplysningspligt).
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige. Du finder kontaktoplysninger øverst her i Privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Har du spørgsmål til dine data?
Har du spørgsmål til dine data, kan du kontakte os ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige. Du finder kontaktoplysninger øverst her i Privatlivspolitikken.

Hvor kan jeg klage?
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5., 1300 København
Mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 3319 3200
Datatilsynet.dk

Revision af Privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre klubbens Privatlivspolitik. Når vi ændrer Privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Persondata.
Hemingway Club Rudersdal 2 behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Vi beder ved indmeldelse om følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, evt. telefonnummer, e-mail adresse og dine interesser. Vi kan også indhente oplysninger fra offentlig tilgængelige kilder, hvis der er fejl eller mangler i de indsendte oplysninger, der gør at vi ikke kan kontakte dig.

Oplysning om interesser bruger vi til hjælp til oprettelse af interessegrupper, der som regel vil finde sted på vores medlemsmøder.

For at medlemmerne kan kontakte hinanden, udgiver vi en til formålet hel eller delvis medlemsliste, indeholdende navn, e-mailadresse og telefonnummer. Denne liste udleveres kun til medlemmerne og må ikke videregives.

De øvrige personoplysninger er kun tilgængelige for styregruppen og webmaster.
Lister på papir med navne fremlægges til hvert medlemsmøde for at føre statistik over fremmødet.

Dine data opbevares og beskyttes i henhold til den europæiske dataforordning. Vi benytter både danske og udenlandske databehandlere til data og e-mail. Data opbevaret uden for EU er beskyttet efter EU-US Privacy Shield aftalen.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfylde vores formål, at informere vore medlemmer og holde kontakt med vore foredragsholdere og andre, der støtter os.

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Kontakt os, hvis du ønsker, at vi sletter dine data: info.rudersdal2@hemingwayclub.dk.

Den europæiske dataforordnings vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, og udover, at det er et lovkrav, er det således også i vores interesse at kunne dokumentere over for såvel borgere som Datatilsynet, at vi passer godt på de persondata, vi indsamler og modtager i Hemingway Club Rudersdal 2

 

 

 

 

Skabelon for PPP-præsentationer (Personlig Profil Præsentation):

En PPP-præsentation kan have en varighed på mellem 5 og 10 min (max. 15 min inkl. spørgsmål) og kan være en fortælling uden manuskript, en fremlæggelse baseret på et udarbejdet notat, en mundtlig præsentation understøttet af fotos, en fremlæggelse ved hjælp af PowerPoint i stikordsform eller en fuld PowerPoint fremvisning inkl. fotos. Formålet med en PPP er, at vi kommer lidt ind bag personen og derved lærer hinanden bedre at kende og opdage berøringsflader og fælles interesser mm. Dette kræver åbenhed og fortrolighed. Det er frivilligt at udarbejde en PPP. Indholdet af en PPP foreslås struktureret efter følgende indholdsliste:

1. Persondata og familie, herunder fødselsår og sted, bopæl gennem årene, familieforhold

2. Opvækst, herunder skolegang, uddannelse og militærtjeneste

3. Erhvervsdata (kort)

4. Interesser og hobbies

5. Hvorfor Hemingway Club?

6. Enestående hændelser i dit liv?

 

Der er nu oprettet en lukket gruppe på Facebook under navnet “Hemingway Rudersdal Club 2” 

 

Formålet med denne side er at annoncere kommende begivenheder i Club 2 og i øvrigt at give informationer til medlemmerne. Endvidere kan medlemmer sprede informationer, som man skønner kan være af interesse for andre medlemmer.

Du er meget velkommen til at anmode om medlemskab af gruppen via gruppens Facebook-side eller sende en anmodning herom til sidens administrator på mail-adressen henningtoft@hotmail.com.

https://www.facebook.com/groups/169873757295008/

 

 

Kontingent for 2020

Kontingentet for perioden frem til generalforsamlingen i februar 2021 er nu fastsat til kr. 100.

Betales ved overførsel til konto 9570-12665733.

Husk at anføre indbetalerens navn i tekstfeltet

 

Hemingway Club Rudersdal klub 2

27. september 2018
Der er nu 26 på ventelisten.
Der er nu dannet en styregruppe til Klub 2, og der afholdes det første ordinære møde 
den 27. september 2018. kl. 12.00-1400 på Havarthigården,  Havarthivej 6 i HolteAlle voksne mænd over 60+ er velkomne.