Organisation

Hemingway Club består af en række selvstændige klubber og en fælles støtteorganisation: Den selvejende institution ‘Hemingway Club Danmark’ (HC-DK).

Organisationen udgøres af de selvstændige klubber og den fælles støttefunktion Hemingway Club Danmark S/I

 

Nogle Hemingway klubber har valgt at organisere sig som en frivillig forening med vedtægter, generalforsamling og regnskabsaflæggelse, ofte som følge af krav fra kommunen for at få adgang til kommunale mødelokaler og støttemidler. Det har så den fordel, at klubben kan få et cvr-nummer og oprette en bankkonto.

Andre har valgt at organisere sig som en netværksklub uden formelle vedtægter, ofte i samarbejde med den lokale organisation Frivilligcenter & Selvhjælp, som er registreret med cvr-nummer. Derigennem kan klubben indgå aftaler f.eks. om lokaleleje eller med dataleverandører uden at have egen registrering og bankkonto.

Hemingway Club Danmark S/I er etableret i 2019 som en selvejende institution med det formål dels at støtte de enkelte klubber, dels at varetage en gradvis udbredelse af Hemingway klubbernes i hele Danmark ved at yde erfaringsmæssig støtte til nye klubber. Bestyrelsens sammensætning finder du her: Bestyrelse

Det er ikke et mål i sig selv, at der etableres et stort antal klubber over hele landet. Tanken er i stedet, at nye klubber etablerer sig på baggrund af en udtalt lokal interesse – at der er en initiativgruppe bag interessen – så HC-DK´s medvirken udelukkende er af informerende og støttende art.

Klubberne

De selvstændige HC-klubber fungerer autonomt, forstået således, at de er organiseret som selvstyrende enheder. Alle klubber underskriver en aftale – et såkaldt Charter – med Hemingway Club Danmark S/I, som bekræfter, at de er villige til at efterleve det fælles værdigrundlag nedfældet i Charteret, som ses ved at trykke på denne knap: Charter  

Det er de enkelte klubber, der indgår lokale aftaler med Frivilligcentre, kommuner eller andre, der støtter dem, f.eks. om lokaleleje.

Sådan kan en klub typisk være organiseret, med 3-5 frivillige med ansvar for specifikke opgaver, som tilsammen udgør klubbens styregruppe

Klubberne ledes af selvsupplerende Styregrupper (eller valgte Bestyrelser). Styregrupperne, bestående af 3-5 frivillige, varetager ledelsen af den lokale HC-klub og fordeler ofte opgaverne til arbejdende udvalg, baseret på frivillighed blandt medlemmerne.

Tilsammen skaber og fastholder de rammerne for klubbens drift med klub-lokale, mødeplaner, kontakt med foredragsholdere, kvaliteten af og den praktiske gennemførelse af møder og andre klub-aktiviteter, og økonomien i forbindelse hermed. De er også ansvarlige for administrative opgaver, medlemsregistrering og -betalinger, IT-platforme og medlemskommunikation.

Samtidig opmuntrer styregrupperne til etablering af medlemsbaserede interessegrupper og netværk, så kontakten imellem medlemmerne styrkes udover de faste klubmøder.

Lokalt klubsamarbejde – klyngemøder

Nogle klubber i et lokalområde har valgt at afholde mere eller mindre regelmæssige møder – ofte kaldet klyngemøder – mellem repræsentanter for klubbernes styregrupper for at drøfte fælles udfordringer. Det kan f.eks. dreje sig om at udveksle ideer til egnede foredragsholdere eller praktiske erfaringer med mødearrangementer, medlemssystemer, lokaleleje, administration etc.

Nogle klubber har på ad-hoc basis valgt at udstrække samarbejdet til fælles klubmøder over et lokalt tema, hvor alle klubbernes medlemmer inviteres til at deltage. Men det stiller store krav til mødelokalets størrelse og de arrangerende klubbers indsats, så det er ikke så udbredt.

Hemingway Club Danmark S/I (HC-DK)

Den selvejende institution Hemingway Club Danmark er stiftet med det formål at fungere som støtteorganisation for alle landets HC-klubber. Du kan se vedtægterne ved at trykke på denne knap: Vedtægter

HC-DK forestår udviklingen af konceptet og de fælles IT platforme, og støtter den geografiske etablering af nye klubber. Herudover varetager HC-DK klubbernes fælles interesser og sikrer gennem koordination, at klubberne etableres og fungerer i overensstemmelse med HC´s Charter og de øvrige aftalte fælles retningslinjer for klubbernes drift og funktion. Blandt HC-DK’s specifikke opgaver kan nævnes:

  • at udvikle og drive fælles platforme og enkle administrative systemer
  • at indgå mulige fælles aftaler med samarbejdspartnere, såsom: sponsorer, IT-leverandører, offentlige myndigheder.
  • at tage initiativ til og styrke et fælles informationsarbejde om Hemingway klubberne.

Deltagerne ved årsmødet i HC Greve 2021

 

En gang om året arrangerer HC-DK et årsmøde i samarbejde med en af de lokale klubber, hvor repræsentanter fra alle landets klubber bliver inviteret til en orientering om Hemingway Clubs udvikling og en drøftelse af aktuelle temaer af fælles interesse.

Samarbejdsaftale med Forum for Mænds Sundhed (FMS)

HC-DK har i november 2023 indgået en samarbejdsaftale med Forum for Mænds Sundhed. Samarbejdet betyder, at FMS yder visse sekretariatsydelser og assistance med at sikre fondsstøtte til Hemingway Clubs fællesudgifter (IT, årsmøde etc). FMS får gennem samarbejdet med Hemingway Club og dets store medlemsgrundlag øget sin synlighed og gennemslagskraft over for beslutningstagere i fonde og politiske fora.

Rettigheder og navnet Hemingway Club ®

Hemingway Club ® logoet er varemærkebeskyttet. Rettigheden til navnet Hemingway Club, typografien, de anvendte symboler, logoet og slogans deles dog med de enkelte Hemingway klubber, såfremt disse hver især i deres opbygning og funktion svarer til Hemingway Club konceptet.

For at en klub kan benytte navnet Hemingway Club ®, det tilhørende logotype og andre kendetegn og symboler kræves det derfor, at de enkelte Hemingway klubber har underskrevet og dermed tilsluttet sig indholdet i Hemingway Club Charteret, for på den måde at bekræfte deres accept af, at klubben i struktur og alt andet væsentligt er i overensstemmelse med de øvrige HC-klubber.

I tilfælde af at en klub ikke lever op til væsentlige dele af Charteret, eller til de fælles i HC-DK sammenhæng besluttede aktiviteter og den aftalte tilknyttede økonomi – har HC-DK mulighed for og efter skriftlig påtale, at ekskludere klubben, der således ikke længere vil kunne kalde sig Hemingway Club.